Melo-Logic

Malapasqua (two actors - ensemble, 2022) 

Words by Giacomo Sangiorgi